Diensten

Facilitation

Dialoog | stakeholder engagement | verbindend onderhandelen | team- en organisatiecoaching

Dialoog

Er zijn diverse manieren om een dialoog te structureren. Het kan gaan om dialoogtafels, het oprichten van een platform of netwerk of een aantal bijeenkomsten met een duidelijke agenda. In de basis gaat het er om dat alle partijen evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen hun standpunt en belangen naar voren te brengen. Een dialoog werkt verrijkend omdat het de kans biedt om ook van de ander te horen of te leren en daarmee in de eigen of gezamenlijke context op voortgebouwd kan worden.

Verbindend onderhandelen

Bij verbindend onderhandelen is er een wens om snel en efficiënt met elkaar tot een akkoord te komen. Met een gestructureerd onderhandelingsproces wordt complexe materie inzichtelijk, komen werkelijke belangen op tafel en worden heldere afspraken gemaakt over inhoud, uitvoering en opvolging.

Stakeholderengagement

Bij stakeholder engagement gaat het om het in kaart brengen van (potentieel) belanghebbenden rondom een project of maatschappelijk vraagstuk. Vervolgens wordt met deze stakeholders samen een proces ontwikkeld om het project of maatschappelijk vraagstuk uit te werken en uit te voeren. Dit vergt een relatief grote investering ‘aan de voorkant’ of ontwikkelfase,. Ervaring leert dat die zich terugbetaalt in een gedragen uitvoering waarbij geen of minder tijd en kosten verloren gaat door conflicten en juridische procedures. De relaties die worden opgebouwd dragen ook in de toekomst bij aan effectieve samenwerking.

Teamcoaching

Teamcoaching ondersteunt afdelingen en groepen in de samenwerking en daarme in het realiseren van resultaten. Zo leren groepen bijvoorbeeld beter omgaan met belangentegenstellingen of beginnende conflicten. En wordt helder wat er nodig is om individuele kwaliteiten van de teamleden optimaal te benutten. Doel is daarbij dat ieder teamlid effectief aan het geheel kan bijdragen. Teamcoaching zorgt voor zowel de ontwikkeling van teamleden als van het team.

Organisatiecoaching

Met organisatiecoaching kiest u voor duurzame verandering in uw organisatie. Samen met u kijkt de organisatiecoach wat er nodig is om de gewenste verandering in de organisatie te realiseren. Daarbij worden passende methodes ingezet, waaronder large scale interventions om de gehele organisatie bij de verandering te betrekken. En daarmee het collectieve leervermogen van de organisatie te versterken. De organisatiecoach werkt op het snijvlak van adviseur en coach vanuit diverse rollen van veranderaars: die van organisatie-adviseur, projectmanager, (team)coach en trainer. Organisatiecoaching is bijzonder geschikt voor het realiseren van de verbetering van dienstverlening – waaronder het invoeren van de informele aanpak bij overheden – en het versterken van de samenwerking in de organisatie.

Lees meer:

Een conflictvaardige organisatie is een vitale organisatie

Mediation

Zakelijk en corporate | arbeid en samenwerking |overheid | teams en groepen | strafrecht | herstel

Zakelijk en corporate

Zakelijke mediation gaat over conflicten in, tussen en rondom ondernemingen. Hier kunnen ook particulieren of overheden bij betrokken zijn. In veel gevallen zijn ook advocaten betrokken In de mediation.

Lees meer:

Eneco kiest voor mediation

Gaan zakelijke conflicten alleen over recht?

Arbeid en Samenwerking

Mediation in arbeid en samenwerking kan gaan over het genereren van betere prestaties door goed werkende teams, beter passend werk vinden of op een goede manier uit elkaar gaan. De meerderheid van ziekteverzuim wordt veroorzaakt door conflicten op het werk. Daarnaast besteden managers een substantieel deel van hun tijd aan (het oplossen van) conflicten. De kosten van conflicten op de werkvloer zijn hoog. Zo kost het arbeidstijd, klanten, reputatie, werkplezier, motivatie en daalt de productiviteit.Tijdig een conflict bij de kop pakken, levert dus al snel iets op.

Lees meer:

Op tijd ingrijpen scheelt geld

Overheid

Conflicten met en binnen de overheid zijn vaak complex door verschillende belangen die spelen en de hoeveelheid partijen die betrokken zijn. Factoren die elkaar versterken, maar ook tegenstrijdig kunnen zijn. Economie versus ecologie versus leefbaarheid versus groei en zo nog meer. Als verschillende belangen spelen en diverse (overheids) partijen samen moeten werken om resultaat te bereiken biedt mediation een gestructureerd proces om met elkaar tot oplossingen te komen. Ook voor particulieren die te maken krijgen met (omgevings)vergunningen en wijzigingen in bestemmingsplannen.

Herstel

Herstelmediation is een specifieke methodiek die ingezet wordt in ernstig geëscaleerde situaties, zoals bij pesten, intimidatie en ongewenste omgangsvormen op het werk. Maar ook uit de hand gelopen ruzies binnen families, op scholen of in de buurt.

Lees meer:

Herstelmediation krijgt een vaste plek in ons rechtsstelsel!

Een conflictvaardige organisatie is een vitale organisatie

Strafrecht

Mediation in het strafrecht bestaat sinds enkele jarenin Nederland. Het huidige strafrechtsysteem is gestoeld op drie pijlers: straffen, preventie en herstel. Om meer recht te doen aan de pijler van herstel is de mogelijkheid van mediation in het strafproces (restorative justice) ingevoerd. Sinds februari 2014 is er een pilot gestart waarbij zowel verdachten als slachtoffers kunnen worden doorverwezen naar mediation. Politie, advocaten, officieren van justitie en rechters zijn de verwijzers in strafzaken. In strafmediation gaat het niet zo zeer om de bewijsvoering, maar meer om de vraag wat nodig is om verder te kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om excuses, vergeving, schadevergoeding, erkenning of goede afspraken over hulpverlening of hoe met elkaar om te gaan in de toekomst.

Restorative justice

international human rights | peacebuilding | van polarisatie naar dialoog (gemeenten)

International human rights

Bij het doen van zaken of investeringen in ontwikkelingslanden vraagt de overheid om garanties dat de internationale mensenrechten gerespecteerd zullen worden. Ondanks die garanties of het onderschrijven van de gedragsregels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het in de praktijk niet altijd eenvoudig om daaraan te voldoen. Mediation is een manier om een dialoog tussen de multinational en de lokale gemeenschap op te zetten, waarin met elkaar gewerkt kan worden aan vertrouwen, veiligheid, continuïteit en herstel waar nodig. Deze mediations vragen om specifieke expertise in de internationale (financiële) context van multinationals en (internationale) NGOs.

Restorative justice

Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict.In samenwerking met verschillende partners bieden training aan in internationale context.